Wörterbuch / Ordbok

Deutsch - Schwedisch  / Tyska - Svenska

A
 
1. Klasse första klass
2. Klasse andra klass
Abstellgleis avställningsspår
Achszähler axelräknare
analog analog
Anhalteweg stoppsträcka
annaloge Spannung annalog spänning
Ausweichgleis stickspår
automatisches Blocksystem automatisk linjeblockering
Autoreisezug biltåg
B  
Bahn bana
Bahn järnväg
Bahn spårväg
Bahnbeamte järnvägstjänstemanm
Bahnbus landsvägsbuss
Bahndamm banvall
Bahnfahrt tågresa
Bahngleis järnvägsspår
Bahnhof station
Bahnhof järnvägsstation
Bahnhof bangård
Bahnhof järnvägstation
Bahnhofsgaststätte järnvägsrestaurang
Bahnhofsgebäude stationshus
Bahnhofshalle stationshall
Bahnhofsvorsteher stins
Bahnhofsvorsteher stationsinspektor
Bahnlinie järnvägslinje
Bahnschwelle järnvägssliper
Bahnstandard banstandard
Bahnsteig perrong
Bahnsteig plattform
Bahnstrecke bana
Bahnstrecke järnvägssträcka
Bahnübergang järnvägsövergång
Bahnverbindung tågförbindelse
Balise balis
Bausatz byggsats
Behältertragwagen behållarvagn
Bekohlungsanlage kolningsanläggning
Bergbahn bergaban
Bestimmungsort destination
Betriebssystem driftsystem
Blockzug systemtåg
Böschung slänt
Bus buss
C  
C-Gleis C-räls
Containerwagen containervagn
D  
Dampflok ånglok
Decoder dekoder
Dienstzug tjänstetåg
Diesellok diesellok
digital digital
Diorama diorama
Drehgestell boggi
Drehscheibe vändskivan
dreiachsig treaxlig
E  
Eisenbahn järnväg
Eisenbahnbrücke järnvägsbro
Eisenbahner järnvägare
Eisenbahnfähre tågfärja
Eisenbahnfahrplan tågtidtabell
Eisenbahngesellschaft bredspår
Eisenbahngesellschaft järnvägsföretag
Eisenbahnknoten järnvägsknut
Eisenbahnnetz järnvägsnät
Eisenbahnnetz järnvägsnät
Eisenbahnschaffner konduktör
Eisenbahnunfall järnvägsolycka
Eisenbahnunglück järnvägsolycka
Eisenbahnverkehr järnvägstrafik
Eisenbahnverkehr tågtrafik
Eisenbahnverwaltung järnvägsstyrelsen
Eisenbahnwagen järnvägsvagn
Eisenbahnweiche järnvägsväxel
elektrifiziert elektrifierat
Elektrolok ellok
Endstation ändstation
Entfernungsbake varningstavla
Epoche epok
Erzzüge malmtågslok
F  
Fahausweis biljett
Fahrausweis färdbevis
Fahrdienstleiter tågklarerare
Fahrgast passagerare
Fahrgast resande
Fahrkarte biljett
Fahrkartenautomat biljettautomat
Fahrkartenschalter biljettlucka
Fahrplan tidtabell
Fahrplan turlista
Fahrpreisermässigung rabatt på biljettpris
Fahrschein biljett
Fahrscheinentwerter biljettstämplingsautomat
Fahrtrichtung färdriktning
Feldbahn fältbana
Fernverkehr fjärrtrafik
Fernverkehr långdistanstrafik
Flexgleis flexskena
Freifahrschein fribiljett
Funkblockzentrale radioblockcentral
G  
Ganzzug heltåg
Gebäude-Bausatz husbyggsats
Gemischter Zug kombitåg
Gleichspannung likspänning
Gleichstrom likström
Gleichstrommotor likströmmotor
Gleis räls
Gleis spår
Gleisabschnitt spåravsnitt
Gleisgeometrie spårgeometri
Gleissperre spårspärr
Gleisverwerfung solkurva
grusballast Schotterbettung
Güterabfertigung godsexpedition
Güterbahnhof godsbangård
Güterverkehr godstrafik
Güterwagen godsvagn
Güterzug godståg
H  
Haltesignal stoppsignal
Haltestelle hållplats
handgemacht handbyggt
Hauptbahnhof centralstation
Heimfahrt hemresa
Heimreise hemresa
Hin- und Rückfahrt tur och retur
Hinfahrt ditresa
Hinreise ditresa
Hintergrundbild bakgrundkuliss
Hochgeschwindigkeitsstrecke
höghastighetsbana
Hochgeschwindigkeitszug
höghastighetståg
I  
Industriegleis industrispår
Intercity intercitytåg
Intercityexpresszug (ICE) höghästighetståg (X2000)
isolierter Gleisabschnitt I-räl (isolerad räl)
J  
K  
Kabinentaxi spårtaxi
K-Gleis K-räls
Kinderermäßugung rabatt för barn
Kinderfahrkarte barnbiljett
Kletterweiche klätterväxel
Komfortklasse komfortklass
Kontaktgeber kontaktgivare
Kopfbahnhof säckstation
Kopfbahnhof säckbangård
Korkbettung korkballast
Kreuzungsbahnhof krysstation
Kreuzungsbahnhof krysstation
Kurswagen direktvagn
Kurvenradius kurvradie
Kurzschluss kortslutning
L  
Laderampe lastramp
Lager godsmagasin
Laufeigenschaften gångegenskaper
Lichtraumprofil lastprofil
Lichtsignal ljussignal
Liegewagen liggvagn
Liegewagenplatz liggplats
Linienverkehr linjetrafik
Lok lok
Lokführer lokförare
Lokomotive lokomotiv
Lokomotivführer lokomitivförare
Lokschuppen lokstall
M  
Magnetschwebebahn magnettåg
Maßstab skala
Meterspur meterspår
mit der Bahn pendeln tågpendla
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren åka kollektivt
Mittelleiter mittledare
Modelleisenbahn modelljärnväg
Modelleisenbahnanlage modelljärnvägsanläggning
Modelleisenbahner modellrallare
Modul modul
N  
Nachtzug nattåg
Nahverkehr lokaltrafik
Nebengleis sidospår
Netzkarte zonkort
Normalspur normalspår
O  
Oberleitung kontaktledning
Oberleitungsbuss trådbuss
öffentlicher Personennahverkehr kollektivtrafik
Ölkanne oljekanna
Optisches Signal optiska signal
P  
Packwagen resgodsvagn
Pantograph strömavtagare
Pendelverkehr pendeltrafik
per Interrail reisen tågluffa
Personenverkehr persontrafik
Personenwagen personvagn
Personenzug persontåg
planmäßige Abfahrt ordinarie avgångstid
Platzkarte platsbiljett
Prellbock stoppbock
Punktkontakt punktkontakt
Q  
R  
Rampe ramp
Rangierbahnhof rangerbangård
rangieren växling
rangieren rangera
Raucherabteil rökkupé
Rauchgenerator rökgenerator
Regionalzug regionaltåg
Reibung friktion
Reisende(r)  resande
Reisende(r)  resenär
Reisende(r)  passagerare
Reisezentrum resezentrum
rollendes Material rullande material
Rollwiderstand rullmotstånd
Rückerstattung återbetalning
Rückerstattung ersättning
Rückfahrkarte returbiljett
Rückfahrkarte tur och returbiljett
Rückfahrt återfärd
Rückfahrt återresa
Rückvergütung återbetalning
Rückvergütung ersättning
S  
Säurewagen syrevagn
S-Bahn pendeltåg
S-Bahn lokaltåg
S-Bahn-Netz pendeltågsnät
Schattenbahnhof skuggbangård
Schiene skena
Schiene räls
Schiene bana
Schienenbefestigung rälsbefästning
Schienenbus rälsbuss
Schienenprofil skenprofil
Schienensystem spårsystem
Schlafabteil sovkupé
Schlafwagen sovvagn
Schlafwagenkarte sovplatsbiljett
Schlafwagenplatz sovplats
schlanke Kurvenweiche slanka kurvväxel
Schmalspur smalspår
Schmalspurbahn smalspårsbana
Schmalspurnetz smalspårsnät
Schmalspurwagen smalspårsvagn
Schnellbahn pendeltåg
Schnellbahn lokaltåg
Schneller Güterzug snabbgodståg
Schnellzug snabbtåg
Schnellzugnetz snabbtågsnät
Schnellzugstrecke snabbtågslinje
Schotter grus
Schutzweiche skyddsväxel
schwarzfahren fuskåka
Schwarzfahrer tjuvåkare
Schwelle sliper
Schwelle syll
Segment segment
Semaphor semafor
Signal signal
Signalisierung signalsystem
Sommerfahrplan sommartidtabell
Sonderzug extratåg
spårballast Gleisbettung
Speisewagen restaurangvagn
Spur spår
Spurbreite spårbredd
Spurweite spårvidd
Stadtbahn pendeltåg
Stadtbahn lokaltåg
Stahlrad stålhjul
Stahlschiene stålräls
Stellwerk ställverk
Steuerkonsole styrpulten
Stopp-Signal stoppsignal
Straßenbahn spårvagn
Straßenbahn spårväg
Straßenbahnhaltestelle spårvagnshållplats
Straßenbahnwagen spårvagn
Strecke sträcka
Streckennetz linjenät
Stromversorgung strömmatning
Stumpfgleis blindspår
T  
Tagesrückfahrkarte biljett som gäller en dag
Tankwagen tankvagn
Ticketschalter biljettlucka
Transformator tranformator
Triebwagen motorvagn
U  
U-Bahn tunnelbana
U-Bahn T-bana
U-Bahnhof tunnelbanestation
Übergangsgleis övergångsspår
Überlandbahn spårväg
Umsteigen (Bahn) tågbyte
Unterführung gångtunnel
V  
Vereinsanlage klubbanläggning
Verriegelung förregling
Verschiebebahnhof rangerbangård
Viadukt viadukt
Vorsignal försignal
W  
Wagen vagn
Wagenzusammensetzung vagnsammasättning
Waggon järnvägsvagn
Wasserturm vattentorn
Wechselaufbau växelflak
Wechselspannung växelspänning
Wechselstrom växelström
Weiche växel
Weichenantrieb växeldriv
Weichenheizung växelvärmning
Wendeschleife vändslinga
Winterfahrplan wintertidtabell
Wochenkarte veckokort
X  
Y  
Z  
Zeitkarte periodkort
Zentraler U-Bahnhof T-centralen
Zug tåg
Zuganschluss tåganslutning
Zugbegleiter konduktör
Zugbegleiter tågvård
Zugbegleiter folder med tidtabell
Zugführer tågförare
Zugnummer tågnummer
Zugpersonal tågpersonal
Zugverbindung tågförbindelse
Zugverkehr tågtrafik
zweiachsig tvåaxlig
zweispurig dubbelspår

Schwedisch - Deutsch / Svenska - Tyska

A  
analog analog
andra klass 2. Klasse
ändstation Endstation
annalog spänning annaloge Spannung
automatisk linjeblockering automatisches Blocksystem
avställningsspår Abstellgleis
axelräknare Achszähler
B  
bakgrundkuliss Hintergrundbild
balis Balise
bana Bahn
bana Bahnstrecke
banstandard Bahnstandard
banvall Bahndamm
behållarvagn Behältertragwagen
biljett Fahrkarte
biltåg Autoreisezug
blindspår Stumpfgleis
boggi Drehgestell
bredspår Eisenbahngesellschaft
buss Bus
byggsats Bausatz
C  
centralstation Hauptbahnhof
containervagn Containerwagen
C-räls C-Gleis
D  
dekoder Decoder
destination Bestimmungsort
diesellok Diesellok
digital digital
diorama Diorama
driftsystem Betriebssystem
dubbelspår zweispurig
E  
elektrifierat elektrifiziert
ellok Elektrolok
epok Epoche
F  
fältbana Feldbahn
färdbevis Fahrausweis
färdriktning Fahrtrichtung
fjärrtrafik Fernverkehr
flexskena Flexgleis
förregling Verriegelung
försignal Vorsignal
första klass 1. Klasse
friktion Reibung
fuskåka schwarzfahren
G  
gångegenskaper Laufeigenschaften
Gleisbettung spårballast
godsbangård Güterbahnhof
godsmagasin Lager
godståg Güterzug
godstrafik Güterverkehr
godsvagn Güterwagen
grus Schotter
H  
hållplats Haltestelle
handbyggt handgemacht
heltåg Ganzzug
höghastighetsbana
Hochgeschwindigkeitsstrecke
höghastighetståg
Hochgeschwindigkeitszug
husbyggsats Gebäude-Bausatz
I  
industrispår Industriegleis
intercitytåg Intercity
I-räl (isolerad räl) isolierter Gleisabschnitt
J  
järnväg Eisenbahn
järnvägsföretag Eisenbahngesellschaft
järnvägsknut Eisenbahnknoten
järnvägsnät Eisenbahnnetz
järnvägsolycka Eisenbahnunfall
järnvägsövergång Bahnübergang
järnvägssliper Bahnschwelle
järnvägsstyrelsen Eisenbahnverwaltung
järnvägstrafik Eisenbahnverkehr
järnvägsväxel Eisenbahnweiche
K  
klätterväxel Kletterweiche
klubbanläggning Vereinsanlage
kollektivtrafik öffentlicher Personennahverkehr
kolningsanläggning Bekohlungsanlage
kombitåg Gemischter Zug
komfortklass Komfortklasse
kontaktgivare Kontaktgeber
kontaktledning Oberleitung
Korkbettung korkballast
kortslutning Kurzschluss
K-räls K-Gleis
krysstation Kreuzungsbahnhof
krysstation Kreuzungsbahnhof
kurvradie Kurvenradius
L  
långdistanstrafik Fernverkehr
lastprofil Lichtraumprofil
lastramp Laderampe
liggplats Liegewagenplatz
liggvagn Liegewagen
likspänning Gleichspannung
likström Gleichstrom
likströmmotor Gleichstrommotor
ljussignal Lichtsignal
lok Lok
lokaltrafik Nahverkehr
lokförare Lokführer
lokomotiv Lokomotive
lokstall Lokschuppen
M  
magnettåg Magnetschwebebahn
malmtågslok Erzzüge
meterspår Meterspur
mittledare Mittelleiter
modelljärnväg Modelleisenbahn
modelljärnvägsanläggning Modelleisenbahnanlage
modellrallare Modelleisenbahner
modul Modul
motorvagn Triebwagen
N  
nattåg Nachtzug
normalspår Normalspur
O  
optiska signal Optisches Signal
P  
pendeltåg S-Bahn
pendeltågsnät S-Bahn-Netz
perrong Bahnsteig
persontåg Personenzug
persontrafik Personenverkehr
personvagn Personenwagen
punktkontakt Punktkontakt
Q  
R  
radioblockcentral Funkblockzentrale
räls Gleis
rälsbefästning Schienenbefestigung
rälsbuss Schienenbus
ramp Rampe
rangera rangieren
rangerbangård Rangierbahnhof
regionaltåg Regionalzug
resezentrum Reisezentrum
restaurangvagn Speisewagen
rökgenerator Rauchgenerator
rökkupé Raucherabteil
rullande material rollendes Material
rullmotstånd Rollwiderstand
S  
säckstation Kopfbahnhof
Schotterbettung grusballast
segment Segment
semafor Semaphor
sidospår Nebengleis
signal Signal
signalsystem Signalisierung
skala Maßstab
skena Schiene
skenprofil Schienenprofil
skuggbangård Schattenbahnhof
skyddsväxel Schutzweiche
slanka kurvväxel schlanke Kurvenweiche
slänt Böschung
sliper Schwelle
smalspår Schmalspur
smalspårsbana Schmalspurbahn
smalspårsnät Schmalspurnetz
smalspårsvagn Schmalspurwagen
snabbgodståg Schneller Güterzug
snabbtåg Schnellzug
snabbtågslinje Schnellzugstrecke
snabbtågsnät Schnellzugnetz
solkurva Gleisverwerfung
sovplats Schlafwagenplatz
sovvagn Schlafwagen
spår Spur
spåravsnitt Gleisabschnitt
spårbredd Spurbreite
spårgeometri Gleisgeometrie
spårspärr Gleissperre
spårsystem Schienensystem
spårtaxi Kabinentaxi
spårväg Überlandbahn
spårvagn Straßenbahn
spårvidd Spurweite
stålhjul Stahlrad
ställverk Stellwerk
stålräls Stahlschiene
station Bahnhof
stationshus Bahnhofsgebäude
stickspår Ausweichgleis
stins Bahnhofsvorsteher
stoppbock Prellbock
stoppsignal Stopp-Signal
stoppsträcka Anhalteweg
sträcka Strecke
strömavtagare Pantograph
strömmatning Stromversorgung
styrpulten Steuerkonsole
syll Schwelle
syrevagn Säurewagen
systemtåg Blockzug
T  
tåg Zug
tågbyte Umsteigen (Bahn)
tågfärja Eisenbahnfähre
tågklarerare Fahrdienstleiter
tågluffa per Interrail reisen
tågnummer Zugnummer
tågpendla mit der Bahn pendeln
tågtrafik Zugverkehr
tankvagn Tankwagen
T-centralen Zentraler U-Bahnhof
tidtabell Fahrplan
tjänstetåg Dienstzug
tjuvåkare Schwarzfahrer
trådbuss Oberleitungsbuss
tranformator Transformator
treaxlig dreiachsig
tunnelbana U-Bahn
tunnelbanestation U-Bahnhof
tvåaxlig zweiachsig
U  
V  
vagnsammasättning Wagenzusammensetzung
vändskivan Drehscheibe
vändslinga Wendeschleife
varningstavla Entfernungsbake
vattentorn Wasserturm
växel Weiche
växeldriv Weichenantrieb
växelflak Wechselaufbau
växelspänning Wechselspannung
växelström Wechselstrom
växelvärmning Weichenheizung
växling rangieren
viadukt Viadukt
vintertidtabell Winterfahrplan
W  
X  
Y  
Z  
Å  
åka kollektivt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren
ånglok Dampflok
Ä  
Ö  
övergångsspår Übergangsgleis
Druckversion Druckversion | Sitemap
© Claudia Heit