Tipps & Tricks / Tips & trix

Es gibt viele Bücher und Zeitschriften zum Thema Modellbahn – die sind schön anzuschauen, kosten aber viel Geld. Außerdem kann man viel Zubehör kaufen, das meiner Ansicht nach oft zu groß, zu unnatürlich (sieht aus wie Plastik) oder zu teuer ist. Daher habe ich schon vor vielen Jahren angefangen, viele Dinge selbst zu basteln. Die Ideen hole ich mir auf Spaziergängen, einen Foto habe ich immer dabei. Am Anfang ist das sehr schwer, aber mit der Zeit bekommt man einen Blick dafür. Manchmal bekommt man auch beim Einkaufen Ideen, z.B. wird da aus einem Handfeger vom Wühltisch Gestrüpp – die Borsten waren braun und ungleichmäßig – einfach ideal!

 

Das beste Vorbild ist das echte Leben, und der beste Ratgeber ist die eigene Fantasie!

 

Det finns många böcker och tidskrifter i ämnet modelljärnväg - som är vackra att titta på, men kostar en hel del pengar. Dessutom kan du köpa en massa tillbehör som ofta är för stor i min mening, alltför onaturlig (ser ut som plast) eller är för dyra. Därför började jag för många år sedan att mixtra en massa saker själva. Idéerna får jag på promenader, jag har alltid en kamera med mig. I början är det mycket svårt, men med tiden får man en titt på det. Ibland kan man också få idéer när man handlar, t.ex. blir buskage av en sopborste från REA - borstan var bruna och ojämnt - bara perfekt!

 

Den bästa modellen är det verkliga livet och det bästa rådgivare är din egen fantasi!

Straßen und Gehwege / Gator och gångbanor

Eine Straße ist gar nicht so einfach zu basteln wie man denkt. Aber zum Glück gibt es ja viele Vorbilder – man kann genau schauen, wie z.B. ein Radweg aussieht oder wo Verkehrsschilder stehen.

 

En gata är inte så lätt att göra som man tror. Men lyckligtvis finns det många förebilder - man kan titta noga som en cykelväg ser ut eller där trafikskyltar är. 

 

Straße, Radweg und Gehweg / Gatan, cykelväg och gångväg

Der Straßenbelag war gar nicht so einfach zu machen – nur graue Farbe sieht zu langweilig aus. Ich habe ein hellgraues Papier unregelmäßig mit Punkten in 2 dunkleren Grautönen bedruckt, das sieht dann aus wie Asphalt. Die Straßenmarkierung sind aus Adressaufkleber ausgeschnitten. Die schmalen Streifen sind 20 mm lang und 1,4 mm breit. Der Abstand zwischen den Streifen beträgt 40 mm. Die Zebrastreifen sind 34 mm lang und 6 mm breit, der Abstand beträgt ebenfalls 6 mm. Außerdem dürfen Kanaldeckel und ausgebesserte Stellen nicht fehlen!

 

Gatuyta var inte så lätt att göra - endast grå färg ser för tråkig ut. Jag tryckte ett ljusgrått papper oregelbundet med prickar i 2 mörkare nyanser av grå, som ser ut som asfalt. Vägmärkena skärs ut av adressetiketter. De smala remsorna är 20 mm långa och 1,4 mm breda. Avståndet mellan remsorna är 40 mm. Övergångsställe är 34 mm långa och 6 mm breda, avståndet är också 6 mm. Dessutom får man inte missa schaktlock och reparerade stycken!

Verkehrsschilder / Trafikskyltar

Verkehrsschilder sind einfach zu basteln: zuerst wird ein Draht (0,8 mm Durchmesser) mit ca 5 cm Länge abgeschnitten und mit silberner Farbe angemalt. Verkehrsschilder findet man im Internet, man druckt sie einfach aus. Die runden Schilder haben einen Durchmesser von 6 mm und die viereckigen haben eine Seitenlänge von 6 mm. Von hinten wird ein hellgraues Papier aufgeklebt und dann zusammen ausgeschnitten. Danach wird das Schild auf den Draht geklebt. An die gewünschte Stelle bohrt man ein kleines Loch und steckt das Schild hinein. Der Abstand zwischen Boden und Schildunterkante beträgt 22 mm.

 

Trafikskyltar är lätta att sysslar: först skär man en tråd (0,8 mm diameter) ca 5 cm lång och målar den med silverfärg. Trafikskyltar finns på nätet man skriver ut dem helt enkelt. De runda tecknen har en diameter på 6 mm och den fyrkantiga har en sidolängd på 6 mm. Bakifrån limes ett ljusgråt papper på och klipps ut ihop. Sedan limmas skylten på tråden. Borra ett litet hål på önskad plats och sätt in skylten. Avståndet mellan skyltens undersidan och mark är 22 mm.

 

Die fertige Straße / Den färdiga gatan

Die Straße ist fertig und sieht wirklich realistisch aus. Auch der typisch deutsche Schilderwald darf nicht fehlen… Der Grünstreifen wurde bepflanzt und die ersten Preiserlein benutzen schon den Zebrastreifen.

 

Gatan är klar och ser väldigt realistisk ut. Den typiska tyska skyltskogen får inte missa ... Den gräsplanen planterades och den första folk använder redan övergångsstället.

Biertische und –bänke / Festivalbord och bänkar

Biertische und -bänke kann man nicht nur für Feste verwenden, sondern auch für Gärten und Balkone. Sie sind schnell gemacht und sehen gut aus. Und je nachdem, welches Material man verwendet und wie man sie dekoriert, sehen die Tische und Bänke ganz unterschiedlich aus.

 

Festivalbord och bänkar kan användas inte bara för fester men också för trädgårdar och balkonger. De görs snabba och ser bra ut. Och beroende på vilket material man användar och hur man dekorerar dem ser borden och bänkarna väldigt olika ut.

 

Wie stellt man die Tische und Bänke auf? / Hur ställer man in borden och bänkarna?

Zuerst zeichnet man sich die Tische und Bänke auf einem Stück Papier auf. Die Tische sind 25 mm lang und 8 mm breit, die Bänke sind ebenfalls 25 mm lang und 5 mm breit. Die Tisch- und Bankbeine werden 2 mm vom Rand entfernt angebracht. Den Draht, den ich verwende, ist 0,8 mm dick. Für die Beine bohre ich mit einem 0,8 mm dicken Bohrer Löcher vor.

 

Rita först borden och bänkarna på ett papper. Borden är 25 mm långa och 8 mm breda, bänkarna är också 25 mm långa och 5 mm breda. Bord- och bänkbenen är placerade 2 mm från kanten. Den tråd jag använder är 0,8 mm tjock. För benen borrar jag hål med 0,8 mm tjock borr.

Die Tisch- und Bankbeine werden gebogen und in die Löscher geklebt / Bord- och bänkbenen är böjda och limmade i hål

Der Draht wird mit einer kleinen Zange gebogen. Die Tischbeine sind 23 mm breit und 11 mm lang. Die Bankbeine sind 4 mm breit und 7 mm lang. Die Drahtbügel werden jeweils 2 mm in die Löcher gesteckt. Am besten macht man sich hierfür eine Schablone aus Pappe, 4 mm hoch für die Bänke und 8 mm hoch für die Tische.

 

Tråden är böjd med ett litet tang. Bordbenen är 23 mm breda och 11 mm långa. Bänkbenen är 4 mm breda och 7 mm långa. Trådbyglar sätts in 2 mm i hålen. Det bästa sättet att göra detta är att göra en schablon av papp, 4 mm hög för bänkarna och 8 mm hög för borden.

Die Sitzflächen sind aus Furnier / Sitsytor är gjorda av faner

Als nächstes werden die Sitzflächen ausgeschnitten. Ich habe sie aus einem Furnierrest gemacht, man kann aber auch Tonpapier nehmen. Die Streifen werden auf die Bügel aufgeklebt.

 

Därefter skärs sitsytor ut. Jag gjorde dem av finer men man kan också använda färgat papper. Remsorna är limmade på byglar.

Die Tische werden dekoriert bevor sie aufgeklebt werden / Borden är dekorerad innan de limes på

Es ist einfacher, die Tische zu dekorieren bevor man sie anklebt. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt! Wenn man möchte, kann man jetzt auch schon Teller und/oder Flaschen und Gläser auf die Tische stellen.

 

Det är lättare att dekorera borden innan man klistrar på dem. Det finns inga gränser för fantasin! Om man vill kan man nu också ställar tallrikar och/eller flaskor och glas på borden.

Die Preiserlein sitzen bereits gemütlich an den Tischen! / Folk sitter redan bekvämt vid borden!

Zum Schluss setzt man noch die Preiserlein auf die Bänke. Auch hier bitte wieder beachten: die Preiserlein auf keinen Fall gleichmäßig verteilen!!! Manche Tische sind voll besetzt, andere sind leer oder nur mit wenigen Menschen besetzt!

 

Slutligen sätter man folk på bänkarna. Återigen, var vänlig notera igen: Distribuerar folk absolut inte jämnt! Några bord är fulla, andra är tomma eller upptagna av bara några personer!

Die gleich Bauweise, aber mit anderen Farben / Samma byggsätt men med olika färger

Diese Biertische und -bänke wurden genauso gebastelt, sehen aber durch andere Farben ganz anders aus. Das Essen scheint den Preiserlein gut zu schmecken!

 

Dessa festivalbord och bänkar är tillverkade på samma sätt men ser väldigt annorlunda ut med andra färger. Maten verkar smaka folk bra!

(Balkon)geländer (1) – (Balkong)räcken (1)

Gekaufte (Balkon)geländer sind leider oft nicht sehr schön, daher habe ich lange überlegt, wie man das selbst machen kann. Es sieht schwieriger aus als es ist – aber mit ein bisschen Geduld kann man Geländer in jeder Farbe und Größe einfach selbst machen!

 

Inköpta (balkong)räcken är tyvärr ofta inte så trevliga så har jag länge tänkt hur man gör det själv. Det ser svårare ut än det är - men med lite tålamod kan man enkelt göra egna räcken i valfri färg och storlek!

 

Die Arbeitsschritte für ein Balkongeländer / Stegen för en balkong räcke

Oben links: Zuerst zeichnet man die Form des Geländers. Dann zeichnet man Hilfslinien für die Stäbe des Geländers.

Oben Mitte: Als nächstes werden die inneren Bereiche ausgeschnitten.

Oben rechts: Über die Hilfslinien wird doppelseitiges Klebeband geklebt.

Unten links: Nähgarn in der gewünschten Farbe wird entlang der Hilfslinien gelegt und festgedrückt.

Unten Mitte: Damit das Nähgarn nicht verrutscht, wird es mit einem Papierstreifen fixiert. Zum Schluss wird das Geländer noch passend zurechtgeschnitten.

Unten rechts: Das Balkongeländer ist fertig und bereit zum Einbauen!

 

 

 

Ovan vänster: Först rita man räckens form. Sedan dra man hjälplinjerna för stavar på räcken.

Ovan mitten: Därefter skärs de inre ytorna ut.

Ovan höger: Över hjälplinjerna klistra man dubbelsidigt tejp.

Nedan vänster: Sytråd i önskad färg placeras längs hjälplinjerna och trycks in.

Nedan mitten: Så att sytråden inte glider fixerad den med en pappersremsa. Slutligen skärs räcken för att passa.

Nedan höger: Balkongräcken är färdig och klar för att bygga in!

 

Die eingebauten Balkongeländer / Den inbyggda balkongräcken

Die Balkongeländer wurden eingebaut und schützen die Preiserlein vor einem Sturz in die Tiefe!

Balkongräcken byggdes in och skyddar folk från att falla i djupet!

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Claudia Heit