Modul 2 – Park&Bahn / Modul 2 – Park&bana

Die Idee / Idèn

Der Mittelpunkt dieses Modules ist die Gartenschau mit einer Parkbahn. Die Gartenschau wurde auf dem Gelände des ehemaligen Bahnbetriebswerkes gebaut. Teile des Lokschuppens wurden erhalten und in den Park integriert, auch die ehemalige Drehscheibe kann man noch gut erkennen. Im Hintergrund sieht man Teile der 2-spurige Gleisstrecke. In der linken Ecke ist eine Freilichtbühne, die gut besucht ist. Der Hintergrund besteht wieder aus einer Holzplatte, die bemalt und mit Fotos beklebt ist.

 

Medelpunkten av denna modul är trädgårdsutställningen med en parkbana. Trädgårdsutställningen byggdes på platsen för det tidigare lokstationen. Delar av lokstallen var bevarade och integrerade i parken och det tidigare vändskiva kan fortfarande ses bra. I bakgrunden kan man se delar av den dubbelspårig räls. I det vänstra hörnet finns ett friluftsteater som är välbesökt. Bakgrunden består återigen av en träplatta som är målad och limmades med bilder.

 

Im rechten Bereich des Moduls ist eine Straße, links davon neu gebaute Wohn- und Geschäftshäuser. Die Bewohner haben einen wunderschönen Blick über die Gartenschau!

 

I den rätta delen av modulen är en gata, till vänster om det nybyggda bostads- och affärshus. Invånarna har en underbar utsikt över trädgårdsutställningen!

 

Plan Modul 2 „Park&Bahn“ / Plan modul 2 „Park&bana“

 

Soweit der Plan – jetzt geht es an die Umsetzung!

 

Det är planen  - nu är det dags för realisation!

Modul / Modul

Die untere Ebene des Modules / Den lägre nivån på modulen

 

Im unteren Bereich des Modules ist der Wendekreis der S-Bahn. Außerdem ist hier genug Platz für die Trafos und Kabel.

 

I lägre nivån av modulen vändkretsen av pendeltågen. Det finns också tillräckligt utrymme för transformatorer och kablar här.

Die obere Ebene des Modules / Den övre nivån på modulen

Die größte Herausforderung dieses Moduls ist, dass man später nicht erkennt, dass hier ein Wendekreis überbaut wurde. Aus diesem Grund habe ich ein bisschen getrickst: ich habe ein Stück Gleis eingebaut, so dass es aussieht, als wenn die 2-gleisige Strecke weitergeht. Zu sehen ist später nur dieser kurze Abschnitt, die restlichen Bereiche werden überbaut.

 

Den största utmaningen med den här modulen är att man inte kommer att inse senare att en vändkrets har överbyggts här. Därför fuskade jag lite: Jag byggde ett räls så att det ser ut som den dubbelspårig räls fortsätter. Endast dessa kort avsnitt kan ses senare de återstående områden är överbyggda.

Gleise und Umgebung / Räls och omgivning

Die Gleise mit Oberleitung / Rälsen med kontaktledning

Die Stellen, die man eventuell durch einen Tunnel sehen könnte, habe ich dunkelgrau angemalt. Geschottert wurde nur das kurze, 2-spurige Stück hinten in der Mitte. Das kurze Gleisstück bekam auch einen Stromanschluss, so kann man später einen Wagen oder eine Lok hinstellen und die Beleuchtung funktioniert. Alles andere wird überbaut und bekam daher auch nur eine einfache Oberleitung. Das Gleis ganz hinten ist zugleich Abstellgleis und dient zum Aufstellen der Züge.

 

De platser som du eventuellt kunde se genom en tunnel målade jag mörkgrå. Endast den korta dubbelspårig biten mitt baksida är grusades. Den korta rälsbitten har också en strömanslutning så att man kan senare lägga ner en vagn eller ett lok och belysningen fungerar. Allt annat är överbyggt och har därför bara en enkel kontaktledning. Spåret på baksidan är samtidigt avställningsräls och används för att ställa in tågen.

Der Wendekreis wird überbaut / Vändkretsen blir överbyggd

Da Heitlingen in einem Tal liegt, steigt das Gelände nach hinten an. Rechts entsteht die Straße, die in einem Tunnel endet. Hinten wurde ein 6 mm dickes Sperrholzbrett in 10 cm Höhe montiert. Die Bretter davor sind 2 bzw. 1 cm tiefer angebracht. Gut zu erkennen ist der Platz, an dem sich die Drehscheibe befand.

 

Efter det att Heitlingen ligger i en dal stiger terrängen bakom sig. Till höger är gatan som slutar i en tunnel. På baksidan monterades en 6 mm tjock plywoodskiva i en höjd av 10 cm. Brädorna framför är 2 resp. 1 cm lägre. Bra att se är platsen där vändskivan var.

Zwischen den beiden Tunneln sieht man ein kurzes Stück Gleis / Mellan de två tunnlarna kan man se en kort bit av rälsen

Das kurze Stück Gleis zwischen den beiden Tunneleinfahrten wurde mit einer begrünten Betonwand gebaut. Aus dieser Sicht kann man nicht mehr erkennen, dass das vordere Gleis gar nicht befahren werden kann. Alles was man nach den Tunneleinfahrten sehen kann, habe ich dunkelgrau angemalt – es sieht nicht schön aus, wenn man durch die Tunneleinfahrt die Tapete hinter dem Modul sieht…

 

Det korta rälsen mellan de två tunnelportarna byggdes med en grön betongvägg. Ur denna synvinkel kan man inte längre känna igen att främre rälsen inte kan drivas alls. Allt jag kan se efter tunnelportarna målade jag mörkgrå - det ser inte bra ut när du ser tapeten bakom modulen genom tunnelporten ...

Erster Schritt – zerknülltes Zeitungspapier / Första steget - skrynkligt tidningspapper

Oberhalb der Tunneleinfahrt ist ein Hügel. Um ein unebenes Geländer zu bekommen wird zerknülltes Zeitungspapier auf die Fläche geklebt. Solange der Kleber noch nass ist, formt man die gewünschte Geländeform.

 

Ovanför tunnelingången är en kulle. För att få en ojämn terräng limas man förkrympad tidning till ytan. Så länge limet fortfarande är vått bildar du önskad terrängform.

Zweiter Schritt – braune Farbe und getrocknete Erde / Andra steget - brun färg och torkad jord

Wenn der Kleber trocken ist, wird das Zeitungspapier braun angemalt. In die noch nasse Farbe streut man getrocknete, fein gesiebte Erde.

 

När limet är torrt målande man tidningspappan brun. I den fortfarande våta färgen strö man torkad fin siktas jord.

Dritter Schritt – mit Schaumstoffflocken und Belaubungsvlies bestreuen / Tredje steget – strö med strömaterial och foliage

Jetzt kann man Bäume und Büsche ”pflanzen”. Entsprechend meiner Jahreszeit habe ich herbstliche Farben gewählt.

 

Nu kan man "plantera" träd och buskar. Enligt min säsong har jag valt höstfärger.

Freilichtbühne / Friluftsteater

Die Bühne mit abgestuften Boden / Scenen med stegat golv

Das Freilufttheater ist halbrund, und damit alle Preiserlein gut sehen können, ist es treppenförmig. Die Bühne ist ebenfalls rund und von unten mit 2 LEDs beleuchtet. Am Boden kann man schon erkennen, welches Stück gespielt wird – Mamma Mia!

 

Friluftsteatern är halvrund och så att folk kan se bra är det trappformad. Scenen är också rund och golvet är belyst nerifrån med 2 LED-lamporna. På golvet kan man redan se vilken bit som spelas - Mamma Mia!

Die Sitzbänke sind aufgestellt / Bänkarna är uppbyggda

Als nächstes wurden die Sitzbänke gebastelt, dabei sollte man auf genug Abstand für Wege zwischen den Bänken achten.

 

Därefter tillverkades bänkarna medan man bör vara uppmärksam på tillräckligt utrymme för vägar mellan bänkarna.

Hoffentlich genießen den Zuschauern das Musical! / Förhoppningsvis kommer publiken njuta av musikalen!

Das Musical scheint sehr beliebt zu sein – zumindest sind vielen Zuschauer da!

 

Musiken verkar vara väldigt populär - åtminstone många åskådare finns!

Das Bühnenbild, noch ohne die Akteure / Scenbilden, fortfarande utan aktörerna

Mamma Mia! spielt auf einer griechischen Insel. Das Bühnenbild besteht aus 2 angedeuteten typisch griechischen Häusern. Diese sind bogenförmig, das war eine echte Herausforderung zum nachbauen! Außerdem geht eine Art Steg quer durch die Bühne. Ausgeschmückt wird die Bühne mit blauen Tischen und Stühlen.

 

Mamma Mia! spelar på en grekisk ö. Scenbilden består av 2 antyda typiska grekiska hus. Dessa är böjd, det var en riktig utmaning att bygga! Dessutom går en slags brygga över scenen. Scenbilden är dekorerad med blå bord och stolar.

Die Hauptdarsteller des Musicals / Huvudrollsinnehavare i musikalen

Die Hauptdarsteller in ihrer ausgefallenen Kleidung waren die nächste große Herausforderung. Aber mit viel Geduld, Farbe und bunten Servietten waren sie irgendwann bereit für den großen Auftritt.

 

Huvudrollsinnehavare i sin ovanliga klänning var nästa stora utmaning. Men med mycket tålamod, färg och färgglada servetter var de redo för den stora framträdandet någon gång.

Die Freilichtbühne an ihrem Platz / Friluftsteater på sin plats

Die Bühne wurde an ihrem Platz an der hinteren Ecke des Moduls gestellt. Dahinter kommt nur noch der Hintergrund. An der rechten Seite erkennt man die Treppe, außerdem wurden noch 2 Scheinwerfer aufgestellt. Diese habe ich aus alten Oberleitungsmasten und LED’s selbst gebastelt. Im Vordergrund erkennt man die Gleise der Parkbahn.

 

Scenen sattes på sin plats i modulens bakre hörn. Bakom det kommer bara bakgrunden. På höger sida kan man se trappan dessutom sattes två strålkastare upp. Jag gjorde dessa själv ur gamla banstolpar och LED lyster. I förgrunden kan man se rälsen på parkbanan.

Hintergrund / Bakgrund

„Hintergrund“ bedeutet für mich nicht nur die Rückwand, sondern die letzten 5 – 10 cm des Moduls. Man soll das Gefühl haben, die Modellbahnwelt hört nicht nach 75 cm auf, sondern geht weiter.

 

"Bakgrund" innebär för mig inte bara den bakre väggen utan även de senaste 5 - 10 cm i modulen. Man bör har känslan av att modell världen inte slutar efter 75 cm utan fortsätter.

Halbreliefhäuser / Halv relief hus

Mit ca 1 cm Abstand zum Hintergrund werden die Halbreliefhäuser aufgestellt. Diese sind etwas kleiner als die Häuser im Vordergrund (Maßstab 1:100 bzw. 1:120). Dadurch verstärkt man noch den Eindruck  der Tiefe des Moduls (wie man Halbreliefhäuser bastelt ist in den Tipps & Tricks beschrieben).

 

Med ca 1 cm avstånd från bakgrunden uppställer man halv relief hus. Dessa är något mindre än hus i förgrunden (skala 1: 100 resp. 1:120). Detta förstärks ytterligare intrycket av mudelens djupet (hur man sysslar halv relief hus beskrivs i tips & trix).

Häuser perspektivisch gezeichnet / Hus i perspektivritning

Damit es aussieht, als ob die Straße einen Bogen macht, habe ich 3 Häuser perspektivisch gezeichnet. Auf der anderen Straßenseite beginnt dann die Gartenschau.

 

Så att det ser ut som om gatan gör en kurva ritade jag 3 hus i perspektiv. Trädgårdsutställningen börjar på andra sidan gatan.

Der Weg zum Freilufttheater / Vägen till friluftsteater

Der hintere Bereich des Modules ist fertig. Ein Weg führ zur Bühne, dieser ist beleuchtet. Die Parkbahn wurde geschottert und alles wurde in herbstlichen Farben „bepflanzt“. Oben am Bildrand erkennt man die Halbreliefhäuser und das Modul 1.

 

Modulens baksida är klar. En väg till scenen detta är upplyst. Parkrälsen grusades och allt "planterades" i höstfärger. På toppen av bilden kan du se de halv relief hus och modulen 1.

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Claudia Heit